Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 5

Obserwowane zmniejszenie ryzyka było podobne, niezależnie od tego, czy analizy ograniczały się do niesprowokowanych zdarzeń, czy do sprowokowanych zdarzeń (stosunek ryzyka dla niesprowokowanych zdarzeń w grupie rozuwastatyny, 0,61, 95% CI, 0,35 do 1,09, P = 0,09, współczynnik ryzyka dla zdarzeń wywołanych, 0,52; 95% CI, 0,28 do 0,96, P = 0,03) (Tabela 2 i Figura 1). Połowa (17) przypadków w grupie rozuwastatyny dotyczyła zatorowości płucnej, w porównaniu z 37% (22) przypadków w grupie placebo, ale te wartości procentowe nie różniły się istotnie (P = 0,21). Po przedłużeniu czasu obserwacji poprzez końcową wizytę kontrolną, po której uczestnicy zostali poinformowani o przydzielonych grupach, zidentyfikowano 5 przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, co doprowadziło do 35 przypadków w grupie rosuwastatyny i 64 grupa placebo (tabela 2). Analizy wszystkich przypadków, a także składników wyniku, dały oszacowania podobne do uzyskanych w pierwotnej analizie skuteczności.
Trzy przypadki (jeden w grupie rozuwastatyny i dwa w grupie placebo) nie zawierały dowodów potwierdzających w postaci potwierdzającego testu diagnostycznego, rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego lub śmierci, która prawdopodobnie była spowodowana zatorowością płucną. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 5”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

Do porównania efektu leczenia między dwoma wynikami wykorzystano test współczynnika wiarygodności.6 Aby zmierzyć korzyść kliniczną netto rozuwastatyny po rozważeniu połączonego wpływu na zakrzepicę żył i tętnic, po raz pierwszy zastosowaliśmy model proporcjonalnych zagrożeń. żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub pierwotnego sercowo-naczyniowego punktu końcowego jako złożonego wyniku i szacowanych różnic ryzyka oraz liczby potrzebnej do leczenia26 dla bezwzględnych miar skuteczności leczenia. Powtórzyliśmy te analizy ze złożonym punktem końcowym pierwszego wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, choroby sercowo-naczyniowej lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Wyniki
Podstawowa charakterystyka uczestników
Tabela 1. Tabela 1. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd

Przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej obejmowały wszystkie przypadki zdiagnozowania zatorowości płucnej lub zakrzepicy żył głębokich. Poszukiwaliśmy również potwierdzających dowodów w postaci potwierdzającego testu diagnostycznego, rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego lub śmierci, która prawdopodobnie była spowodowana zatorowością płucną. Zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna została sklasyfikowana jako niesprowokowana, jeśli wystąpiła w przypadku braku niedawnych urazów, hospitalizacji lub zabiegu chirurgicznego (tj. W ciągu 3 miesięcy przed wystąpieniem zdarzenia) oraz przy braku złośliwego stanu, który został wcześniej zdiagnozowany lub do 3 miesięcy po wydarzeniu. Zaburzenie zakrzepowe zaklasyfikowano jako wywołane, jeśli wystąpiło u pacjenta z rakiem lub jeśli wystąpiło podczas lub wkrótce po urazie, hospitalizacji lub zabiegu chirurgicznym. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

Występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej było drugorzędowym drugorzędowym punktem końcowym próby. Metody
Wersja próbna
JUPITER był randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, wieloośrodkowym badaniem, które przeprowadzono w 1315 placówkach w 26 krajach. Szczegóły projektu badania i wyniki w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego zostały przedstawione w innym miejscu. 24, 25 Protokół próbny został zaprojektowany i napisany przez przewodniczącego badania i zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym. Dane próbne zostały przeanalizowane przez autorów akademickich, którzy gwarantują dokładność i kompletność danych. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

Kontrowersje trwają nadal, jeśli chodzi o zakres wspólnych szlaków między zakrzepicą tętnicową i żylną oraz to, czy leczenie znanej skuteczności w przypadku jednego procesu chorobowego przynosi stałe korzyści dla drugiej. W badaniach obserwacyjnych uzyskano zmienne szacunki wpływu leczenia statynami na ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a brak jest danych z randomizowanych badań. Metody
My losowo wyznaczyliśmy 17 802 pozornie zdrowych mężczyzn i kobiet o niskim cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) poniżej 130 mg na decylitr (3,4 mmol na litr) i o wysokiej czułości C-reaktywnym poziomie białka 2,0 mg na litr lub wyższym otrzymują rozuwastatynę, 20 mg na dobę lub placebo. Obserwowaliśmy uczestników po wystąpieniu zatorowości płucnej lub zakrzepicy żył głębokich i przeprowadziliśmy analizy danych na podstawie intencji leczenia.
Wyniki
Podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 1,9 roku (maksymalnie 5,0), objawowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa wystąpiła u 94 uczestników: 34 w grupie rozuwastatyny i 60 w grupie placebo. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej”

Pomiar ciśnienia krwi

W filmie Wideo w medycynie klinicznej i towarzyszącym mu artykule Williams i in. (Wydanie z 29 stycznia) pominąć ważny krok w pomiarze ciśnienia krwi – określenie ortostatycznego (posturalnego) ciśnienia krwi. Chociaż wytyczne dotyczące tej procedury nie są spójne, ogólnie zaleca się mierzenie ciśnienia ortostatycznego, gdy pacjent znajduje się w pozycji stojącej co minutę w ciągu pierwszych 3 minut po tym, jak leżał na wznak przez 5 minut.2 Jeśli pacjent nie może wytrzymać tego okresu, należy odnotować najniższe skurczowe ciśnienie krwi.
Niedociśnienie ortostatyczne jest fizycznym objawem zdefiniowanym jako zmniejszenie o co najmniej 20 mm Hg w skurczowym ciśnieniu krwi lub o co najmniej 10 mm Hg w rozkurczowym ciśnieniu krwi w ciągu 3 minut po ustąpieniu 3. Wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia zalecają, aby ciśnienie krwi było ortostatyczne. Read more „Pomiar ciśnienia krwi”

Recepta innowatora: destrukcyjne rozwiązanie dla opieki zdrowotnej

W powieści Aravinda Adigi Biały tygrys (New York: Free Press, 2008) narrator opisuje cotygodniowe wizyty w sklepie monopolowym. Na ścianie, w kapiącej czerwonej farbie, widniały setki marek alkoholi i ich ceny. Ale wiedział, czego chciał. Był tam, aby kupić whisky dla swojego pana, który pił tylko jeden rodzaj. Musiał przepychać się z dziesiątkami innych klientów, którzy frezowali przy kasie, wrzeszcząc, by zwrócić uwagę sprzedawcy sklepu. Read more „Recepta innowatora: destrukcyjne rozwiązanie dla opieki zdrowotnej”

Opracowanie Bezstronnych Wytycznych Diagnostycznych i Leczniczych w Psychiatrii

W 1984 r. Czasopismo było jednym z pierwszych czasopism medycznych, które określiły politykę wymagającą ujawnienia interesów finansowych dla wszystkich autorów artykułów naukowych. W ciągu ostatnich 25 lat wszystkie specjalizacje medyczne zmagały się z najlepszymi sposobami radzenia sobie z konfliktami interesów. Dziś postrzega się, że dziedzina psychiatrii cierpi na wyjątkowy kryzys wiarygodności w związku z rosnącym wpływem firm farmaceutycznych na zorganizowaną psychiatrię.1
Reakcja organizacji, o którą w coraz większym stopniu chodzi, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA), wymagała od większej przejrzystości – upoważnienia wszystkich członków zespołów zadaniowych, którzy opracowują wytyczne diagnostyczne (tj. Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych [DSM]) pełne oświadczenia o ujawnieniu informacji finansowych – obawy krytyków etykietowania dotyczące konfliktu interesów jako dobrze udokumentowana stronniczość w antymiklizacji . Read more „Opracowanie Bezstronnych Wytycznych Diagnostycznych i Leczniczych w Psychiatrii”

Kontrola glikemii i powikłania naczyniowe w cukrzycy typu 2

Raportowanie wyników Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT), Duckworth et al. (Wydanie 8 stycznia) stwierdzam, że intensywna kontrola glikemii u pacjentów z źle kontrolowaną cukrzycą typu 2 nie miała znaczącego wpływu na częstość poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w ich badaniu.
W swojej dyskusji autorzy nie potwierdzają, że założenia analizy wstępnej nie zostały spełnione. Obserwowana częstość zdarzeń w grupie leczonej standardowo wynosiła 33,5%, czyli znacznie mniej niż przewidywana szybkość 40,0%. Również zaobserwowany wskaźnik rezygnacji z 14% był znacznie wyższy niż przewidywany wskaźnik 5%. Read more „Kontrola glikemii i powikłania naczyniowe w cukrzycy typu 2”

Kobieta, która weszła do morza: choroba Huntingtona i choroba genetyczna

To nie jest prosty podręcznik na temat choroby Huntingtona, stan, który powoduje wiele cierpienia dla pacjentów i ich bliskich dzięki połączeniu spadku zdolności poznawczych i mimowolnych ruchów, które go charakteryzują. Czasami dominuje jeden typ symptomatologii, aw każdym przypadku istnieje ryzyko, że porady genetyczne zaburzą równowagę w rodzinie. Z obfitymi odniesieniami Alice Wexler omawia powstanie koncepcji dziedzicznej pląsawicy – schorzenia, które dotyka członków jej rodziny. Wprowadza nas także do Cornelii Huntington, powieściopisarza i ciotki lekarza George a Huntingtona, któremu przypisuje się napisanie najwcześniejszego opisu zaburzenia. Wexler omawia społeczny przebieg zaburzenia wraz z jego genetyką, podkreślając zmieniające się znaczenie dziedziczności, niepełnosprawności, stygmatyzacji i wiedzy medycznej. Read more „Kobieta, która weszła do morza: choroba Huntingtona i choroba genetyczna”