Adjuwant Paclitaxel i Trastuzumab dla Node-ujemnego, HER2-dodatniego raka piersi AD 6

Trzyletnia stopa przeżycia wolnego od wznowy wynosiła 99,2% (95% CI, 98,4 do 100) (Figura 2B). Krzywe przeżycia w podgrupach zdefiniowanych w zależności od wielkości guza (?1 cm vs.> cm) i statusu hormonu-receptora (dodatni vs ujemny) (rysunek 2C i 2D) wykazały, że wskaźnik nawrotów w tych podgrupach był niższy niż przewidywano ( dolne granice 95% przedziału ufności dla przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej po 3 latach w podgrupach przekroczyły 96,0%). Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Najczęstsze zdarzenia niepożądane występujące podczas terapii protokołowej.W trakcie 12-tygodniowej terapii skojarzonej 13 pacjentów (3,2%, 95% CI, 1,7 do 5,4) zgłosiło co najmniej jeden epizod neuropatii stopnia 3. Nie stwierdzono działań neurotoksycznych 4 stopnia (0%, 95% CI, 0 do 0,9). Dwaj pacjenci (0,5%, 95% CI, 0,1 do 1,8) mieli dysfunkcję skurczową stopnia 3 lewej komory (objawowa zastoinowa niewydolność serca) podczas aktywnego lec zenia – po 6 miesiącach i 11 miesiącach – i obaj odzyskali po odstawieniu trastuzumabu. Klinicznie istotny bezobjawowy spadek frakcji wyrzutowej (zgodnie z definicją w protokole), który doprowadził do przerwania leczenia trastuzumabem, wystąpił u 13 pacjentów (3,2%, 95% CI, 1,7 do 5,4); u 2 z tych pacjentów frakcja wyrzutowa nie znormalizowała się, a pacjenci nie byli w stanie ukończyć pozostałego roku terapii trastuzumabem. Ogółem 7 pacjentów miało reakcje alergiczne stopnia 3 lub 4 na leczenie badane i tylko z tych pacjentów był w stanie ukończyć leczenie. W zdecydowanej większości pacjentów oczekiwano łysienia; dane dotyczące jej występowania nie zostały zebrane. Inne określone działania toksyczne zgłaszane podczas 52-tygodniowej terapii protokołowej podsumowano w Tabeli 3.
Dyskusja
Dwie kontrowersje wpływają na leczenie raka sutka HER2-dodatniego w stadium I. Pierwszy polega na zdefiniowaniu progu inicjacji terapii systemowej. Wyt yczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sugerują, że adiuwantowa chemioterapia z trastuzumabem powinna być brana pod uwagę u pacjentów z małymi guzami niedotlenionymi węzłem, w tym u pacjentów z nowotworami T1bN0 (z N0 niezwiązanym z regionalnym zajęciem węzłów chłonnych), ale NCCN uznaje że tacy pacjenci na ogół nie są włączani do randomizowanych prób leczenia adiuwantowego.16 Druga kontrowersja dotyczy określenia najbezpieczniejszego i najskuteczniejszego schematu, mając na uwadze możliwość znacznych efektów toksycznych przy chemioterapii i trastuzumabie oraz ogólnie korzystne wyniki u kobiet z bardzo małymi guzami. Wielu lekarzy zaleca stosowanie schematów leczenia, takich jak doksorubicyna, cyklofosfamid, paklitaksel i trastuzumab (ACTH) lub docetaksel, karboplatyna i trastuzumab (TCH). [więcej w: jelito biodrowe, anatomia gardła, ginekolog na nfz lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: anatomia gardła ginekolog na nfz lublin jelito biodrowe