Objawowe denga u dzieci w 10 krajach Azji i Ameryki Łacińskiej

Grupy kontrolne w dwóch badaniach klinicznych 3 fazy skuteczności szczepionki przeciw dengi obejmowały dwie duże regionalne kohorty, które obserwowano w kierunku zakażenia dengi. Te kohorty dostarczyły próbkę do epidemiologicznych analiz objawowej dengi u dzieci w 10 krajach w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej, w których denga jest endemiczna. Metody
Monitorowaliśmy ostrą chorobę przebiegającą z gorączką i wirusologicznie potwierdzoną dengę (VCD) u 3424 zdrowych dzieci w wieku od 2 do 16 lat w Azji (Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i Wietnam) od czerwca 2011 r. Do grudnia 2013 r. Oraz u 6939 dzieci, Od 9 do 18 lat, w Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Kolumbia, Honduras, Meksyk i Portoryko) od czerwca 2011 r. Do kwietnia 2014 r. Wykryto ostre epizody gorączki jako VCD za pomocą niestrukturalnego testu immunologicznego antygenu i odwrotnego testy reakcji łańcuch-transkrypcja-polimeraza. Read more „Objawowe denga u dzieci w 10 krajach Azji i Ameryki Łacińskiej”

Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku

Wykazano, że niwolumab (zaprogramowany inhibitor śmierci [PD-1] kontrolny) i ipilimumab (inhibitor cytotoksycznego antygenu 4 związanego z antygenem T [CTLA-4]) mają komplementarną aktywność w przerzutowym czerniaku. W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu III fazy sam niwolumab lub niwolumab plus ipilimumab porównywano z samym ipilimumabem u pacjentów z przerzutowym czerniakiem. Metody
Wyznaczono, w stosunku 1: 1: 1, 945 wcześniej nieleczonych pacjentów z nieresekcyjnym czerniakiem stopnia III lub IV do samego niwolumabu, niwolumabem z ipilimumabem lub samym ipilimumabem. Przeżycie wolne od progresji i przeżycie całkowite były punktami końcowymi z punktu widzenia związku. Wyniki dotyczące przeżycia bez progresji przedstawiono tutaj.
Wyniki
Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 11,5 miesiąca (95% przedział ufności [CI], 8,9 do 16,7) z niwolumabem i ipilimumabem, w porównaniu z 2,9 miesiąca (95% CI, 2,8 do 3,4) z ipilimumabem (współczynnik ryzyka zgonu lub choroby). progresja, 0,42, 99,5% CI, 0,31 do 0,57, P <0,001) i 6,9 miesięcy (95% CI, 4,3 do 9,5) z niwolumabem (współczynnik ryzyka dla porównania z ipilimumabem, 0,57, 99,5% CI, 0,43 do 0,76; P <0,001). Read more „Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku”

Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia cd 6

Wynik ten był spowodowany głównie mniejszą częstością zawału mięśnia sercowego. Ponadto częstość pierwszego punktu końcowego skuteczności klinicznie sterowanej rewaskularyzacji docelowej była znacznie mniejsza w przypadku stentu powlekanego lekiem niż w przypadku gołego metalowego stentu. Badanie zostało zaprojektowane z zamiarem zarejestrowania pacjentów, którzy zostali uznani za osoby z wysokim ryzykiem krwawienia lub z jakiegokolwiek powodu uznawani byli za kandydatów do przedłużonego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Zgodnie z oczekiwaniami w tej populacji wysokiego ryzyka, pomimo krótkiego przebiegu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, odsetek krwawień był wysoki (7,2% pacjentów spełniających kryteria typu BARC od 3 do 5 krwawień) i był podobny w obu grupach. Natomiast wskaźnik dużego krwawienia wahał się od 0,6% do 2,8% w pierwszym roku po PCI w badaniach obejmujących pacjentów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, którzy otrzymywali podwójną terapię przeciwpłytkową przez dłuższy czas.13-15
Godne uwagi jest to, że 64% uczestników badania zostało uznanych za osoby z wysokim ryzykiem krwawienia, szczególnie ze względu na wiek; wielu takich pacjentów może nie być uważanych za wymagających skróconego przebiegu podwójnej terapii przeciwpłytkowej w rutynowej praktyce klinicznej. Wybraliśmy wiek 75 lat, aby zdefiniować populację o zwiększonym ryzyku krwawienia, ponieważ była to często stosowana wartość odcięcia w dużych badaniach dotyczących krwawień związanych z leczeniem przeciwpłytkowym oraz w badaniach skupiających się na czynnikach ryzyka krwawienia po PCI.16-18.
Częstość zawału mięśnia sercowego była istotnie niższa w grupie stentów powlekanych lekiem niż w grupie nagich metal-stentów. Read more „Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia cd 6”

Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku cd 5

Przy medianie okresu obserwacji od 12,2 do 12,5 miesiąca w trzech grupach, 117 z 313 pacjentów (37,4%) w grupie otrzymującej niwolumab, 93 z 313 (29,7%) w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 50 z 311 (16,1%) w grupie ipilimumabu kontynuowano leczenie badawcze (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia był progresję choroby w grupach monoterapii niwolumabem i ipilimumabem (odpowiednio 154 z 313 pacjentów [49,2%] i 202 z 311 [65,0%]) oraz toksyczne działanie badanego leku w grupie niwolumabu z ipilimumabem. grupa (120 z 313 [38,3%]). Mediana liczby dawek wynosiła 15 (zakres od do 38) u pacjentów, którzy otrzymali niwolumab w monoterapii i 4 (zakres od do 4) u pacjentów otrzymujących ipilimumab w monoterapii. W grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab mediana liczby dawek wynosiła 4 (zakres od do 39) niwolumabu i 4 (zakres od do 4) ipilimumabu; 147 z 313 pacjentów (47,0%) otrzymało więcej niż 4 dawki monoterapii niwolumabem.
Skuteczność
Rysunek 1. Ryc. Read more „Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku cd 5”

Występowanie otępienia w ciągu trzech dekad w badaniu Framingham Heart.

Oszacowaliśmy czasowe tendencje w występowaniu demencji w ciągu trzech dekad wśród uczestników Framingham Heart Study. Metody
Projekt badania
Badanie Framingham Heart to oparte na społeczności, równoległe badanie kohortowe, zainicjowane w 1948 roku. Oryginalna kohorta obejmowała 5209 mieszkańców Framingham w stanie Massachusetts, a uczestnicy przeszli do 32 egzaminów, przeprowadzanych co 2 lata, które obejmowały szczegółową historię przyjmowanie przez lekarza, badanie fizykalne i testy laboratoryjne.12 W 1971 r. w kohorcie potomstwa zapisano 5214 potomstwa uczestników pierwotnej kohorty i małżonków tego potomstwa. Uczestnicy kohorty potomstwa ukończyli do 9 egzaminów, które odbywały się co 4 lata.13
Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Protokoły z badań i formularze zgody zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w Boston University Medical Center.
Nadzór nad demencją
Ostatnio opublikowano metody nadzoru, 14,15, a dalsze szczegóły dotyczące śledzenia demencji są zawarte w dodatkowym dodatku (dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Read more „Występowanie otępienia w ciągu trzech dekad w badaniu Framingham Heart.”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 6

Podgrupy z najwyższym odsetkiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie placebo obejmowały uczestników, którzy byli w wieku 70 lat lub starszych, tych, którzy mieli wskaźnik masy ciała wynoszący 30 lub więcej oraz tych, którzy mieli obwód w talii na poziomie lub powyżej specyficznego dla płci mediana (95 cm u kobiet i 100 cm u mężczyzn). Podobne oszacowane zmniejszenie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej obserwowano w każdej z podgrup podwyższonego ryzyka, chociaż przedziały ufności były szerokie, a efekty nie były znaczące w przypadku niektórych porównań. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej była również podwyższona w grupie placebo w okresie obserwacji trwającej ponad 2 lata po randomizacji, prawdopodobnie odzwierciedlając przejściowy rozwój współistniejących stanów, które mogą wywołać żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. W odniesieniu do wyjściowych poziomów lipidów, wskaźniki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie placebo i obserwowane działanie rozuwastatyny były podobne u uczestników z poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) lub niższym oraz u pacjentów z poziomem cholesterolu LDL powyżej tego poziomu. poziom; między mężczyznami o wysokim stężeniu cholesterolu w lipoproteinach (HDL) poniżej 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) lub kobiet o poziomach poniżej 50 mg na litr (1,3 mmol na litr) i mężczyzn lub kobiet z poziomem cholesterolu HDL powyżej lub powyżej poziomy; oraz pomiędzy uczestnikami o poziomach triglicerydów poniżej 150 mg na decylitr (1,7 mmol na litr) i tych z poziomami triglicerydów na poziomie lub powyżej tego poziomu. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 6”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

Występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej było drugorzędowym drugorzędowym punktem końcowym próby. Metody
Wersja próbna
JUPITER był randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, wieloośrodkowym badaniem, które przeprowadzono w 1315 placówkach w 26 krajach. Szczegóły projektu badania i wyniki w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego zostały przedstawione w innym miejscu. 24, 25 Protokół próbny został zaprojektowany i napisany przez przewodniczącego badania i zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym. Dane próbne zostały przeanalizowane przez autorów akademickich, którzy gwarantują dokładność i kompletność danych. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad”

Pomiar ciśnienia krwi

W filmie Wideo w medycynie klinicznej i towarzyszącym mu artykule Williams i in. (Wydanie z 29 stycznia) pominąć ważny krok w pomiarze ciśnienia krwi – określenie ortostatycznego (posturalnego) ciśnienia krwi. Chociaż wytyczne dotyczące tej procedury nie są spójne, ogólnie zaleca się mierzenie ciśnienia ortostatycznego, gdy pacjent znajduje się w pozycji stojącej co minutę w ciągu pierwszych 3 minut po tym, jak leżał na wznak przez 5 minut.2 Jeśli pacjent nie może wytrzymać tego okresu, należy odnotować najniższe skurczowe ciśnienie krwi.
Niedociśnienie ortostatyczne jest fizycznym objawem zdefiniowanym jako zmniejszenie o co najmniej 20 mm Hg w skurczowym ciśnieniu krwi lub o co najmniej 10 mm Hg w rozkurczowym ciśnieniu krwi w ciągu 3 minut po ustąpieniu 3. Wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia zalecają, aby ciśnienie krwi było ortostatyczne. Read more „Pomiar ciśnienia krwi”

Joseph Babinski: Biografia

Józef Babiński (1857-1932) – uznany dziś przede wszystkim za tytułowy znak Babińskiego badania fizykalnego – stał się pionierem nowoczesnej neurologii, gdy zerwał z tradycją swojego byłego mentora, Jean-Martina Charcota, aby rozwinąć i ogłosić badanie neurologiczne . Charcot, bezspornie wiodący neurolog z połowy XIX wieku, polegał przede wszystkim na historii medycznej i dokładnej obserwacji, aby sformułować oceny kliniczne. Opowiedział też, że histeria jest dynamiczną dysfunkcją kory mózgowej. Babiński natomiast wątpił w przydatność i dokładność historii medycznej i podkreślał znaczenie prawidłowo przeprowadzonego badania neurologicznego. Twierdził, że histeria jest źle zdefiniowanym zaburzeniem psychicznym, które lepiej byłoby nazwać pithiatism , termin ten wymyślił z języka greckiego, co zostało stworzone przez sugestię i uleczalne przez perswazję. Read more „Joseph Babinski: Biografia”

Zanieczyszczenie powietrza i długość życia

W swoich badaniach nad związkiem między zanieczyszczeniem drobnym pyłem a oczekiwaną długością życia, Pope et al. (Wydanie z 22 stycznia) dostosowane do zmian w częstości palenia w celu określenia wkładu obniżonych poziomów zanieczyszczenia powietrza w poprawę średniej długości życia. Jak zauważyli autorzy wcześniej, 2 skutki palenia na śmiertelność są mniejsze niż zanieczyszczenia powietrza, ponieważ bycie palącym zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc o 1480%, w porównaniu ze wzrostem o 8% na wzrost o 10 .g na metr sześcienny. w przypadku zanieczyszczeń drobnoziarnistych.
Powstaje potencjalny problem arytmetyczny. Read more „Zanieczyszczenie powietrza i długość życia”