Skrecenie oraz zawezlenie wiodace do niedroznosci jelit dotycza przewaznie petli jelita o dlugiej krezce z waska podstawa.

Raczej można je zastosować przed samym zabiegiem chirurgicznym, by wykonać go w bardziej sprzyjających warunkach, natomiast bóle i nadmierne ruchy robaczkowe lepiej uśmierzać gorącymi okładami na brzuch. Jeżeli pomimo zastosowania leczenia zachowawczego niedrożność nie ustępuje w najbliższym czasie (1-2 dni), nie należy ociągać się z niezwłocznym przekazaniem chorego chirurgowi. W wyborze czasu operacji orientujemy się w tych przypadkach nie ogólnym stanem chorego, lecz tym, czy zatrzymanie stolców i wiatrów ustępuje po leczeniu zachowawczym b) Niedrożność mechaniczna z zadzierzgnienia (Tleus mechanicus e strangulatione) przyczyny. Najczęstszą przyczyną niedrożności z zadzierzgnienia jest uwięźniecie (incarceratio s- strangulatio) przepukliny zewnętrznej lub wewnętrznej oraz zaciśnięcie jelita pod postronkami bliznowatymi, które wytworzyły się w następstwie zapalenia otrzewnej lub po operacji. Rzadziej przyczyną bywa przegięcie jelita ponad- takimi postronkami (jak bielizna wisząca na sznurze), zaciśnięcie przez uchyłek Meckela, skręcenie pętli dookoła długiej osi (tprsio), zawęźlenie (volvulus), wgłobienie (invaginatio s. Read more „Skrecenie oraz zawezlenie wiodace do niedroznosci jelit dotycza przewaznie petli jelita o dlugiej krezce z waska podstawa.”

Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 6

Współczynniki zagrożenia były na ogół najniższe dla wszystkich kategorii zgonów wśród uczestników grup BMI, którzy byli w 25 percentach od 25 do 49 lub od 5 do 24 percentyli BMI. W obliczeniach ryzyka zgonu z całkowitej przyczyny sercowo-naczyniowej w różnych okresach obserwacji i 10-letnich odstępach, związek między śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych a zwiększonym BMI był widoczny po 10 latach obserwacji (współczynnik ryzyka, 2,0; 95% CI, 1.1 do 3.9) i był bardziej wyraźny w okresie obserwacji od 30 do 40 lat (współczynnik ryzyka, 4,1; 95% CI, 3,1 do 5,4) (Tabela S5 i Rys. S3 w Dodatku uzupełniającym). Ryzyko było stale wysokie w przypadku zgonu z powodu choroby wieńcowej w całym okresie obserwacji.
W analizie wartości bezwzględnych BMI, u osób z BMI w zakresie od 20,0 do 22,4 wystąpiło większe ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej niż u osób z BMI w zakresie od 17,5 do 19,9 (współczynnik ryzyka, 1,2; 95% CI, 1,1 do 1.4) (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Ryzyko zgonu z powodu udaru, nagłej śmierci i całkowitych przyczyn sercowo-naczyniowych (wraz z przyczynami bezobjawowymi i wszystkimi przyczynami) również wzrosło, zaczynając od BMI 22,5 i wzrastając bardziej stromo wśród osób wyjątkowo otyłych z powodu śmierci specyficznej dla układu sercowo-naczyniowego. Wykorzystaliśmy wielowymiarowe modele spline, aby oszacować, że minimalne ryzyko zgonu z powodu udaru, nagłej śmierci i przyczyn sercowo-naczyniowych było wśród uczestników, którzy mieli wartości BMI odpowiednio 19,8, 19,3 i 18,3, podczas gdy związek ze śmiercią z powodu choroby wieńcowej był oceniany w całym zakresie grup BMI-percentyla. Read more „Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 6”

Objawowe denga u dzieci w 10 krajach Azji i Ameryki Łacińskiej cd 5

Grupy wiekowe, które najbardziej ucierpiały, różniły się w zależności od subkoholu, bez wyraźnych obserwowalnych tendencji. Odsetek epizodów VCD wśród epizodów gorączkowych w każdej kohorcie był podobny (10,3% w Azji i 10,8% w Ameryce Łacińskiej), z procentami w subkohortach wahających się od 6,3% (w Malezji) do 12,3% (w Indonezji) w Azji i od 7,0% (w Puerto Rico) do 14,7% (w Brazylii) w Ameryce Łacińskiej. Ogólnie rzecz biorąc, w większości krajów odsetek ten wzrastał wraz z wiekiem, ale w dwóch porównywalnych przedziałach wiekowych (od 9 do 12 lat i od 13 do 16 lat) odsetek ten był nieco wyższy w kohorcie azjatyckiej niż w kohorcie z Ameryki Łacińskiej .
Hospitalizacja i gorączka krwotoczna Dengue
Tabela 3. Tabela 3. Przypadki hospitalizacji i gorączka krwotoczna Denga (DHF) wśród uczestników z VCD w kohorty azjatyckiej i latynoamerykańskiej. Ogólna częstość hospitalizacji z powodu epizodów VCD wynosiła 0,9 hospitalizacji na 100 osobolat (zakres, 0,2 [w Wietnam] do 1,6 [w Indonezji i Tajlandii]) w kohorcie azjatyckiej i 0,3 hospitalizacji na 100 osobo-lat (zakres, 0,1 [w Meksyku i Portoryko] do 0,4 [w Kolumbii i Hondurasie]) w kohorcie z Ameryki Łacińskiej (tabela 3, oraz Tabela Odsetek epizodów VCD wymagających hospitalizacji wynosił 19,1% (zakres, 5,9 [w Wietnamie] do 45,5 [w Indonezji]) w kohorcie azjatyckiej i 11,1% (zakres, 4,9 [w Brazylii] do 17,0 [w Kolumbii]) w języku łacińskim Amerykańska kohorta. Read more „Objawowe denga u dzieci w 10 krajach Azji i Ameryki Łacińskiej cd 5”

Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia..

Pacjenci, którzy zostali wypisani podczas przyjmowania antagonistów witaminy K mogli otrzymać albo potrójną terapię, albo antagonistę witaminy K i klopidogrel (bez aspiryny) przez pierwsze 30 dni. Wizyty kontrolne u pacjenta przeprowadzono w ośrodku badawczym po 30 dniach (okno czasowe, od 23 do 37 dni), kiedy zalecono zmianę z podwójnej terapii przeciwpłytkowej na pojedynczą terapię przeciwpłytkową i ponownie na 360 dni. Dalsze kontakty, na miejscu lub przez telefon, zostały wykonane na 60, 120 i 720 dni. Testy niedokrwienia i ocena angiograficzna podczas obserwacji nie były wymagane przez protokół i pozostawiono je do uznania badacza.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa była skumulowana częstość występowania zgonu sercowego, zawału mięśnia sercowego lub określonej lub prawdopodobnej zakrzepicy w stencie po 390 dniach. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była częstość rewaskularyzacji z docelową zmianą patologiczną po 390 dniach. Inne punkty końcowe obejmowały krwawienie, rewaskularyzację docelowego naczynia oraz wskaźniki technicznych korzyści proceduralnych. Read more „Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia..”

Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku

Wykazano, że niwolumab (zaprogramowany inhibitor śmierci [PD-1] kontrolny) i ipilimumab (inhibitor cytotoksycznego antygenu 4 związanego z antygenem T [CTLA-4]) mają komplementarną aktywność w przerzutowym czerniaku. W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu III fazy sam niwolumab lub niwolumab plus ipilimumab porównywano z samym ipilimumabem u pacjentów z przerzutowym czerniakiem. Metody
Wyznaczono, w stosunku 1: 1: 1, 945 wcześniej nieleczonych pacjentów z nieresekcyjnym czerniakiem stopnia III lub IV do samego niwolumabu, niwolumabem z ipilimumabem lub samym ipilimumabem. Przeżycie wolne od progresji i przeżycie całkowite były punktami końcowymi z punktu widzenia związku. Wyniki dotyczące przeżycia bez progresji przedstawiono tutaj.
Wyniki
Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 11,5 miesiąca (95% przedział ufności [CI], 8,9 do 16,7) z niwolumabem i ipilimumabem, w porównaniu z 2,9 miesiąca (95% CI, 2,8 do 3,4) z ipilimumabem (współczynnik ryzyka zgonu lub choroby). progresja, 0,42, 99,5% CI, 0,31 do 0,57, P <0,001) i 6,9 miesięcy (95% CI, 4,3 do 9,5) z niwolumabem (współczynnik ryzyka dla porównania z ipilimumabem, 0,57, 99,5% CI, 0,43 do 0,76; P <0,001). Read more „Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku”

Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia cd 6

Wynik ten był spowodowany głównie mniejszą częstością zawału mięśnia sercowego. Ponadto częstość pierwszego punktu końcowego skuteczności klinicznie sterowanej rewaskularyzacji docelowej była znacznie mniejsza w przypadku stentu powlekanego lekiem niż w przypadku gołego metalowego stentu. Badanie zostało zaprojektowane z zamiarem zarejestrowania pacjentów, którzy zostali uznani za osoby z wysokim ryzykiem krwawienia lub z jakiegokolwiek powodu uznawani byli za kandydatów do przedłużonego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Zgodnie z oczekiwaniami w tej populacji wysokiego ryzyka, pomimo krótkiego przebiegu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, odsetek krwawień był wysoki (7,2% pacjentów spełniających kryteria typu BARC od 3 do 5 krwawień) i był podobny w obu grupach. Natomiast wskaźnik dużego krwawienia wahał się od 0,6% do 2,8% w pierwszym roku po PCI w badaniach obejmujących pacjentów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, którzy otrzymywali podwójną terapię przeciwpłytkową przez dłuższy czas.13-15
Godne uwagi jest to, że 64% uczestników badania zostało uznanych za osoby z wysokim ryzykiem krwawienia, szczególnie ze względu na wiek; wielu takich pacjentów może nie być uważanych za wymagających skróconego przebiegu podwójnej terapii przeciwpłytkowej w rutynowej praktyce klinicznej. Wybraliśmy wiek 75 lat, aby zdefiniować populację o zwiększonym ryzyku krwawienia, ponieważ była to często stosowana wartość odcięcia w dużych badaniach dotyczących krwawień związanych z leczeniem przeciwpłytkowym oraz w badaniach skupiających się na czynnikach ryzyka krwawienia po PCI.16-18.
Częstość zawału mięśnia sercowego była istotnie niższa w grupie stentów powlekanych lekiem niż w grupie nagich metal-stentów. Read more „Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia cd 6”

Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku cd 8

Nie jest jednak jasne, w jaki sposób czas reakcji z niwolumabem i ipilimumabem jest porównywalny z czasem, w którym obserwowano łączne hamowanie BRAF i MEK. Szybkość obiektywnej odpowiedzi w grupie niwolumab-plus-ipilimumab (57,6%) jest liczbowo wyższa niż obserwowana w przypadku samej blokady PD-1 u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem (40% w przypadku niwolumabu u wcześniej nieleczonych pacjentów z BRAF9 typu dzikiego lub 33 % z pembrolizumabem u wcześniej leczonych pacjentów i wcześniej nieleczonych pacjentów12). Biorąc pod uwagę wyniki badania fazy 1, w którym niwolumab plus ipilimumab był związany ze współczynnikiem przeżycia wynoszącym 79% po 2 latach, 18 oraz długotrwałymi danymi dotyczącymi przeżycia zgłoszonymi dla ipilimumabu, 7,8, interesujące będzie ustalenie czy podane tutaj wyniki skuteczności znajdą odzwierciedlenie w ogólnej korzyści przeżycia. Wyniki analiz podgrup sugerują, że największe korzyści z połączenia niwolumabu i ipilimumabu z samym niwolumabem mogą wystąpić w kontekście negatywnej ekspresji guza PD-L1. W podgrupie pacjentów z nowotworami dodatnimi pod względem PD-L1 zarówno sam niwolumab, jak i niwolumab plus ipilimumab powodowały podobne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji w porównaniu z samym ipilimumabem, chociaż wskaźniki odpowiedzi obiektywnej były liczbowo wyższe w grupie skojarzonej niż w obu grupach. grupa monoterapii. Zatem zastosowanie PD-L1 jako biomarkera może umożliwić klinicystom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących stosunku korzyści do ryzyka leczenia skojarzonego w porównaniu do monoterapii. Read more „Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku cd 8”

Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku cd 6

Wśród pacjentów z ujemnym mianem nowotworu PD-L1 mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,3 miesiąca (95% CI, 2,8 do 7,1), 11,2 miesiąca (95% CI, 8,0 do nieosiągnięcia) i 2,8 miesiąca (95% CI , Od 2,8 do 3,1), odpowiednio (ryc. 1C). Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedź na leczenie. Wskaźniki obiektywnej odpowiedzi ocenianej przez badacza wynosiły 43,7% (95% CI, 38,1 do 49,3) w grupie niwolumabu, 57,6% (95% CI, 52,0 do 63,2) w grupie niwolumabu. grupa plus-ipilimumab i 19,0% (95% CI, 14,9 do 23,8) w grupie ipilimumab (Tabela 2). Read more „Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku cd 6”

Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

Występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej było drugorzędowym drugorzędowym punktem końcowym próby. Metody
Wersja próbna
JUPITER był randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, wieloośrodkowym badaniem, które przeprowadzono w 1315 placówkach w 26 krajach. Szczegóły projektu badania i wyniki w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego zostały przedstawione w innym miejscu. 24, 25 Protokół próbny został zaprojektowany i napisany przez przewodniczącego badania i zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym. Dane próbne zostały przeanalizowane przez autorów akademickich, którzy gwarantują dokładność i kompletność danych. Read more „Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad”

Czy badania porównawczo-efektywne zagrażają spersonalizowanej medycynie ad

Często nie ma konsensusu co do najlepszego sposobu zaprojektowania i wdrożenia takich badań. Możemy niewiele wiedzieć o tym, jak test może poprawić stan zdrowia w typowych warunkach klinicznych. Są to właśnie rodzaje problemów, które CER ma rozwiązać. Jak dowodzili ostatnio przywódcy National Heart, Lung and Blood Institute, gdy zostaną zidentyfikowane związki między genotypem i wrażliwością na leki, konieczne będą badania oceniające kliniczne korzyści strategii zarządzania kierowanych przez gen. 4 Bez wiedzy na temat skuteczności tych strategii , lekarze nie mogą z łatwością zastosować ich lub przekonać pacjentów, że test jest warty kosztów z kieszeni. Read more „Czy badania porównawczo-efektywne zagrażają spersonalizowanej medycynie ad”